• 2008: Certificat d’Aptitud Pedagògica de la Universitat de Barcelona.
 • 2017: Cursos del programa de formació docent de la Universitat Autònoma de Barcelona:
  • “Planificació docent: de les Memòries dels Plans d’Estudi al programa”
  • “La importància del feedback i el feedforward en l’avaluació de les competències dels estudiants”
  • “La Guia Docent com a eina clau en la planificació docent i l’assegurament de la qualitat”
  • “El pensament crític i el compromís ètic com a competències transversals de l’alumnat universitari”
  • “La docència en el nou context d’ensenyament-aprenentatge”
  • “Desenvolupament sostenible (Agenda 2030): cap a un enfocament holístic, inclusiu i crític de la docència”
  • “Com escriure i avaluar el comentari d’una lectura”
 • 2017-2018: Formació en TIC i educació superior:
  • Curs “Professors i TIC”, Fundació Universitat Nacional a Distància (250 hores)
  • Dins dels grups d’Innovació Docent de la UAB he realitzat cursos de formació específics sobre avaluació i TIC.