• Edició i tractament de textos:
  • Curs d’Especialització en Tècniques d’Edició Digital (Curs de Postgrau de la Universitat Oberta de Catalunya).
  • La meva especialitat són els textos acadèmics.
  • Ofereixo els serveis de:
   • Consultoria de textos acadèmics d’àmbit humanístic i cultural.
   • Edició i correcció de textos
   • Maquetació de textos (InDesign)
   • Creació de llibres digitals (Epub 2)
 • Edició musical
  • Tinc també amplis coneixements d’edició musical (Sibelius, Finale)
 • Edició crítica digital:
  • Tinc experiència en edició crítica digital de textos i música (TEI-XML i MEI)
  • Vaig formar part de l’equip d’elaboració de l’edició crítica digital de La dama bobadirigida pel Prof. Marco Presotto (Universitat de Bolonya / Projecte PROLOPE).